Ledig stilling: Driftsleiar sør, Skigelstrand

Ledig stilling: Driftsleiar sør, Skigelstrand

Osland søker etter driftsleiar som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Vi søker no etter driftsleiar sør som skal drifte lokaliteten i Skigelstrand i Vindafjord kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Sikre god drift på lokalitet i henhold til selskapets strategiar
 • Dagleg registrering og oppdatering produksjonsdata og kvalitetssystem
 • Opplæring og organisering av tilsette og vikarar
 • Følge opp innkjøp og svare for budsjett
 • Sikre at HMS-rutiner vert følgde
 • Følge/sette seg inn i prosedyrar, risikovurderingar og retningslinjer
 • Følge opp CCOM og vedlikehald på flåte, båter og anna utstyr
 • Melde inn, følge opp og lukke avvik
 • Vere ein god rollemodell, bygge kultur og vinnarlag
 • Følge opp og rapportere på lokalitetsmålsettingar og anna driftsrapportering
 • Ansvar og oppfølging av revisjonar
 • Stillinga rapporterer til produksjonsleiar
fjord
Team Osland

Kvalifikasjonar

 • Leiarerfaring er ein fordel
 • Gode datakunnskapar og erfaring med IKT arbeid
 • Utdanning innen havbruk og ledelse
 • Arbeidserfaring frå havbruksnæringa
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Fagbrev er eit pluss men ikkje krav

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
Aure

Kontakt

Søknadsfrist: 1. juni.
Send søknad og CV til jobb@osland.no

Robin Jarnes

Produksjonsdirektør Havbruk

+47 94 85 85 53
robin@osland.no

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Ledig stilling: Driftsoperatør matfisk Skigelstrand

Ledig stilling: Driftsoperatør matfisk Skigelstrand

Osland søker etter driftsoperatør matfisk som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Vi søker no etter driftsoperatør som skal vere med og drifte lokaliteten i Skigelstrand i Vindafjord kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av sjølokalitetane samt fartøy
 • Overvaking og rapportering
 • Dagleg ettersyn av fisk og anlegg
 • Forbetringsarbeid på anlegget
 • Rapportering av produksjonsdata og registrering/oppfølging av avvik
 • Delta i ulike driftsoperasjonar gjennom produksjonssyklusen
 • Ta aktiv del i kvalitetsarbeid, Internkontroll og HMS-arbeid
fjord
Team Osland

Kvalifikasjonar

 • Teknisk interesse og forståing
 • Båt-kyndig med praktisk erfaring
 • D6, kran, sikkerheitskurs er ønskeleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Fagbrev er eit pluss men ikkje krav
 • Søkarar med mekanisk- og elektrokompetanse blir oppmoda om å søke

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Moglegheit for skift/ turnus
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
Aure

Kontakt

Søknadsfrist: 1. juni.
Send søknad og CV til jobb@osland.no

Ole Kristian Høyland Olsen

Produksjonsleiar sjø

+47 941 48 147
Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Driftsoperatør Sygna

Driftsoperatør Sygna

Osland søker etter driftsoperatør som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Som driftsoperatør hos Osland Genetics, avd Sygna vil du vere med på å produsere stamfiskrekrutter av våre to genetiske linjer, Ilsvåg-stamma og Osland-stamma. Begge stammene utviklast gjennom eit familiebasert avlsprogram i samarbeid med NOFIMA. Regnbogeauren vår er hurtigveksande, robust og ettertrakta som slaktefisk. Hos oss får du kjennskap til fisken i heile livssyklusen frå rogn til rogn.

Avd. Sygna er lokalisert på Leikanger i Sogndal kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Røkting og stell av klekkeri, startfôring og påvekstavdelinger
 • Merking og vaksinering av smolt
 • Dagleg vedlikehald
 • Teknisk tilsyn
 • Journalføring og rapportering
 • Stillinga inngår i vaktordning
 • Bistå andre produksjonseiningar i Osland Genetics ved behov (stryking av rogn, sortering av stamfisk, testslakt m.m.)
Rogn frå aure
Sjekke vasskvaliteten

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
 • Teknisk og biologisk forståing
 • Strukturert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Erfaring med rør-arbeid, hammar og sag blir vektlagt positivt

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling i vakt/turnusordning
 • Spennande arbeidskvardag i godt arbeidsmiljø
 • Varierande arbeidsoppgåver
 • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordningar
the water

Kontakt

Thoralf Solberg

Managing Director Osland Genetics AS

+47 907 38 499
thoralf@osland.no

Send søknad til thoralf@osland.no, merk med driftsoperatør genetics.

Søknadsfrist 30. april 2024, Søknadane blir vurdert fortløpande

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er dette teamet som utgjer Osland.

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt

Ledig stilling: Driftsleiar sør, Skigelstrand

Ledig stilling: Driftsoperatør matfisk Bjordal

Osland søker etter driftsoperatør matfisk som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Osland Havbruk har 6 lokalitetar i Sognefjorden og ein lokalitet i Rogaland. Vi søker no etter dyktige driftsoperatørar som skal drifte tradisjonelle sjølokalitetar men også ny teknologi som semilukka merder i Bjordalsområdet.

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av sjølokalitetane samt fartøy
 • Dagleg oversyn og drift både tradisjonelle og moderne semi-lukka merder
 • Overvaking og rapportering
Sognefjorden
Team Osland

Kvalifikasjonar

 • Teknisk interesse og forståing
 • Båt-kyndig med praktisk erfaring
 • D6, kran, sikkerheitskurs er ønskeleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Fagbrev er eit pluss men ikkje krav
 • Søkarar med mekanisk- og elektrokompetanse blir oppmoda om å søke.

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Turnus med arbeid kvar tredje helg
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er denne staben som utgjer Osland.

Aure

Kontakt

Søknadsfrist: Snarast

Robin Jarnes

Produksjonsdirektør Havbruk

+47 94 85 85 53
robin@osland.no

Osland logo
VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Driftsoperatør Sygna

Driftsoperatør

Osland søker etter driftsoperatør som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Som driftsoperatør hos Osland Genetics vil du vere med på å produsere stamfisk og rogn av regnbogeaure basert på våre eigne stammer, Ilsvåg-stamma og Osland-stamma. Begge stammene utviklast gjennom eit familiebasert avlsprogram i samarbeid med NOFIMA. Regnbogeauren vår er hurtigveksande, robust og ettertrakta som slaktefisk. Hos oss får du kjennskap til fisken i heile livssyklusen frå rogn til rogn.

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt

Arbeidsoppgåver

 • Utveljing av stamfisk
 • Produksjon av rogn
 • Fôring og stell av fisk
 • Dagleg vedlikehald
 • Teknisk tilsyn
 • Journalføring og rapportering
 • Stillinga inngår i vaktordning
Rogn frå aure
Sjekke vasskvaliteten

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
 • Teknisk og biologisk forståing
 • Strukturert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Erfaring med rør-arbeid, hammar og sag blir vektlagt positivt

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling i vakt/turnusordning
 • Spennande arbeidskvardag i godt arbeidsmiljø
 • Varierande arbeidsoppgåver
 • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordningar
the water

Kontakt

Thoralf Solberg

Managing Director Osland Genetics AS

+47 907 38 499
thoralf@osland.no

Send søknad til thoralf@osland.no, merk med driftsoperatør genetics.

Søknadsfrist 10. januar 2024, Søknadane blir vurdert fortløpande

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er dette teamet som utgjer Osland.