Produksjonsleiar Osland Genetics

Produksjonsleiar Osland Genetics

Osland søker etter produksjonsleiar som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Du skal leie Osland Genetics sitt team som har ansvar for produksjon av regnbogeaure rogn, lokalisert til Bjordal i Høyanger kommune

Viktigaste oppgåver er ansvar for dagleg drift av lokalitetane Osland II, Midtneset og Oslandsurda. Samt oppfølging av personale, nå kvalitets- og produksjonsmål og ivareta HMS.

Vi satsar friskt på rogna vår og har spennande planar om nybygg og ombygging i tida framover. Du blir ein sentral aktør i desse prosjekta.

Arbeidsoppgåver

 • Planleggje, tilretteleggje og leie den daglege produksjonen i samarbeid med nøkkelpersonar i bedrifta. Produksjonen er primært på 3 lokalitetar i Bjordal
 • Personalansvar for Osland Genetics sine tilsette på Osland Brygge. Herunder ansvar for riktig bemanning, kompetanseutvikling, vaktplanar, oppfølging sjukefråvær og eventuelle personalsaker.
 • Ansvar for utarbeiding av og å oppnå produksjonsmålsetningar og driftsbudsjett. Dette inkluderer oppfølging av HMS, sjukefråvær, økonomi, svinn, servicegrad og kvalitet.
 • Identifisere, analysere og gjennomføre forbetringsarbeid.
 • Bidra til å sikre god drift, med ansvar for semilukka og landbasert produksjon av stamfisk
 • Sikre god samhandling med andre avdelingar, leverandørar og kundar
 • Ansvar for dagleg drift, vedlikehald og oppdatering av prosedyrer
 • Vidareutvikle avls- og produksjonsavdelinga vår i Bjordal
 • Det er ønskeleg at du kan ta del i vakt-turnusen på anlegget, pt vakt kvar 4.veke
Rogn frå aure
Roe

Kvalifikasjonar

Vi ser etter deg som har høg gjennomføringsevne og pågangsmot. Du har gode kommunikasjonseigenskaper, er inspirerande, motiverande og løysningsorientert.

 • Fordel med erfaring og kompetanse innan fiskeoppdrett (rognproduksjon), men erfaring/kompetanse frå andre bransjar kan vere av interesse
 • Gode leiareigenskapar med gode resultat i forbindelse med utvikling av avdeling/selskap og medarbeidarar.
 • Erfaring frå større prosjekt er ønskeleg 
 • Høgare utdanning (bachelor- eller masternivå) er ønskeleg, realkompetanse kan kompensere for manglande utdanning.
 • Beherske norsk og engelsk (munnleg og skriftleg)
 • Førarkort klasse B
 • Ønskeleg med truckførarbevis /kranførarbevis

 • Stillinga passar for deg som har godt humør, er initiativrik og resultatorientert
 • Du kan takle ein uforutsigbar arbeidssituasjon samtidig som du har struktur i arbeidet ditt
 • Du må ha gode samarbeidsevner, trivast med teamarbeid og kunne vere utøvande og fagleg ansvarleg for å koordinere og leie arbeidet ditt.

Vi tilbyr

 • Ei spennande bedrift i utvikling, med satsing innan alle trinn i verdikjeda innan havbruksdrift.
 • 100 % fast stilling
 • Arbeidsstad: Bjordal, noko reising må påreknast
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • 5 % pensjon og gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Bedriftshytter og andre velferdstilbod.

Osland er opptatt av mangfald, og vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Osland Havbruk AS er en IA-bedrift og opplevast som ein fleksibel arbeidsgivar.

Jobb

Kontakt

Søknadsfrist: 20. juni 2023, send søknad til thoralf@osland.no

For nærmare informasjon om jobben, ta kontakt med Thoralf Solberg

Thoralf Solberg

Managing Director Osland Genetics AS

+47 907 38 499
thoralf@osland.no

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er dette teamet som utgjer Osland.

Driftsoperatør fôringskontor – Bjordal

Driftsoperatør fôringskontor – Bjordal

Osland søker etter driftsoperatør til fôringskontoret i Bjordal som vil vere med å forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Osland Havbruk har 6 lokalitetar i Sognefjorden og ein lokalitet i Rogaland. Vi søker no etter deg som har interesse for biologi og ønsker å sikre optimal fôring av auren vår på kontoret i Bjordal. Dette er ein spennande kontorjobb kor du vil bidra til nøkkelprosessar i produksjonen som f.eks. fôring, fôrbestilling og å optimalisere produksjonen. Du vil også kunne vere med å påverke fôringsstrategiane til Osland Havbruk og delta i ei gruppe kor vi jobbar tett saman for å utvikle oss med ønsket om å bli best på fôring i landet.

Vi ser etter deg som er fokusert, opptatt av å skape gode resultat med teamet ditt og kommuniserer godt.

Arbeidsoppgåver

 • Overvaking av fôring og utvikling av strategiane våre
 • Fôrlogistikk
 • Oppfølging og rapportering av produksjon- og lokalitetsmålsettingane
 • Dagleg kommunikasjon med driftsteknikarar sjø på lokaliteten du fôrar
 • Kalibrere fôringssystem
 • Overvake miljø i sjø
 • Registrere nedetid/oppetid på teknisk utstyr og avvik i Incontrol.
 • Dagleg registrering i Mercatus Farmer
Foringsrom
Best of breed

Kvalifikasjonar

 • Erfaring og/eller formell kompetanse innan havbruk, biologi eller akvakultur
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Gode datakunnskapar
 • Ansvarsbevisst, nøyaktig og pliktoppfyllande
 • Løysingsorienterte og strukturert i det daglege arbeidet

 

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Moglegheit for turnusordning
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
Aure

Kontakt

Søknadsfrist: 1. juli 2023, søknader blir vurdert forløpande.

For nærmare informasjon om jobben, ta kontakt med Robin Jarnes eller Kristin Utne Berg

Robin Jarnes

Produksjonsdirektør Havbruk

+47 94 85 85 53
robin@osland.no

Kristin Utne Berg

Teamleder Fôringskontoret

+47 99 53 53 23
kristin@osland.no

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er denne staben som utgjer Osland.

Har du lyst å jobbe i Team Osland i sommar?

Har du lyst å jobbe i Team Osland i sommar?

Ledig sommarjobb for motiverte ungdommar som vil vere del av det “blå taktskiftet” i sommar.

I Team Osland får du vere med på heile prosessen frå stamfisk og rogn til yngel og smolt, vidare til matfisk på sjølokalitet. Vi har opne merder, lukka merder og landbaserte anlegg. Det er mogleg med jobb på sjø, på landanlegg og på kontrollrom.

Vi tek inn sommarvikarar på Sygna, i Bjordal og på Sørebø.

 
Send ein kortfatta søknad til jobb@osland.no innan 15. mars 2023. Merk søknaden med kor du helst ønsker jobb: matfisk, settefisk, stamfisk.

Oppdatert: Skade på merd på lokalitet Sørevik

Oppdatert kl 18:00
Pressemelding fra Osland Havbruk AS, i samarbeid med leverandør FiiZK Closed Sytems AS.

Osland Havbruk AS har under leveranse 2 lukkede merder fra FiiZK. Disse merdene fikk en uventet skade, og merdene har etter dette havarert i løpet av dagen. Dette er de 2 første av sitt slag.

Det er utslipp av inntil 400 liter diesel fra et aggregat på den en merden, relevante myndigheter er varslet. FiiZK jobber med skadebegrensning. Merdene ligger på lokalitet Sørevik. Det er ikke fisk i merdene. Det er ingen personskader.

Øvrige operasjoner og leveranser fra FiiZK går som normalt.

Kontakt person hos FiiZK; Torstein Rønning, 99 59 00 19
Kontaktperson hos Osland; Marte Hatlevik, 48 24 61 95

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte Sleire Hatlevik (31) er ansatt som daglig leder i Osland Havbruk AS i Bjordal, Høyanger kommune, mens avtroppende daglig leder og eier, Erik Osland, fortsetter som leder av konsernet.

– Hatlevik kommer fra rollen som CFO og har siden 2019 hatt ansvar for økonomi, administrasjon og HR i selskapet. Eieren har ønske om å bruke mer tid på utvikling av alle selskapene i konsernet og på rammebetingelsene for disse, sier Johan Magerøy, styreleder i Osland Havbruk AS.

Intern ansettelse

Hatlevik er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Tromsø og avla eksamen ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i 2014. Hun har arbeidet med struktur og ledelse i Osland de siste årene, og organisasjonen kjenner henne godt.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende og store jobben sammen med hele Team Osland. Vi har mange muligheter fremover, spesielt knyttet til det omfattende programmet for omlegging til ren ørretproduksjon. Vi skal arbeide med vår nye merkevarestrategi og gjøre omverdenen kjent med vår Osland-ørret.

Osland Havbruk AS er morselskap i et underkonsern som også omfatter selskapene Osland Genetics AS (tidligere Osland Stamfisk AS) og Osland Settefisk AS. Konsernspiss er Eros Laks AS som eier 100 % av aksjene i Osland Havbruk, men som også er involvert i noen andre virksomheter.