Oppdatert: Skade på merd på lokalitet Sørevik

Oppdatert kl 18:00
Pressemelding fra Osland Havbruk AS, i samarbeid med leverandør FiiZK Closed Sytems AS.

Osland Havbruk AS har under leveranse 2 lukkede merder fra FiiZK. Disse merdene fikk en uventet skade, og merdene har etter dette havarert i løpet av dagen. Dette er de 2 første av sitt slag.

Det er utslipp av inntil 400 liter diesel fra et aggregat på den en merden, relevante myndigheter er varslet. FiiZK jobber med skadebegrensning. Merdene ligger på lokalitet Sørevik. Det er ikke fisk i merdene. Det er ingen personskader.

Øvrige operasjoner og leveranser fra FiiZK går som normalt.

Kontakt person hos FiiZK; Torstein Rønning, 99 59 00 19
Kontaktperson hos Osland; Marte Hatlevik, 48 24 61 95

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte Sleire Hatlevik (31) er ansatt som daglig leder i Osland Havbruk AS i Bjordal, Høyanger kommune, mens avtroppende daglig leder og eier, Erik Osland, fortsetter som leder av konsernet.

– Hatlevik kommer fra rollen som CFO og har siden 2019 hatt ansvar for økonomi, administrasjon og HR i selskapet. Eieren har ønske om å bruke mer tid på utvikling av alle selskapene i konsernet og på rammebetingelsene for disse, sier Johan Magerøy, styreleder i Osland Havbruk AS.

Intern ansettelse

Hatlevik er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Tromsø og avla eksamen ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i 2014. Hun har arbeidet med struktur og ledelse i Osland de siste årene, og organisasjonen kjenner henne godt.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende og store jobben sammen med hele Team Osland. Vi har mange muligheter fremover, spesielt knyttet til det omfattende programmet for omlegging til ren ørretproduksjon. Vi skal arbeide med vår nye merkevarestrategi og gjøre omverdenen kjent med vår Osland-ørret.

Osland Havbruk AS er morselskap i et underkonsern som også omfatter selskapene Osland Genetics AS (tidligere Osland Stamfisk AS) og Osland Settefisk AS. Konsernspiss er Eros Laks AS som eier 100 % av aksjene i Osland Havbruk, men som også er involvert i noen andre virksomheter.

Osland satsar på aure

Osland satsar på aure

Osland styrker eiga satsing med å reindyrke eigen aurestamme 

– Vi går tilbake til røtene våre, seier daglig leiar Erik Osland om at Osland no skal satse på aure aleine. Gjennom avlsarbeidet vårt har vi to aurestammer og svært god kunnskap om aure. Det er denne rogna vi no skal ta vidare gjennom heile produksjonen til mat.

aureRogn

Regnbogeaure

Det var regnbogeaure det starta med for snart 60 år sidan, og det er naturleg å satsa vidare på dette inn i framtida. Prosessen er alt i gong med å legge om produksjon frå laks til aure i alle ledd. Dette er ei endring som går gradvis og det vil framleis bli produsert laks ei stund til.

Ved å satse målretta på aure kan Osland jobbe for å bli gode og bli den leverandøren andre går til for aure. Dei blir stabile i marknaden og kan levere jamt veke etter veke i stadan for å veksle mellom aure og laks slik som i dag.

Kvalitet i alle ledd

Selskapet seier dei skal videreutvikle og heve den globale akvakulturnæringen, gjennom å bidra med kunnskap, avl, genetikk og teknologi. Målet er å anerkjenne den norske auren, både nasjonalt og internasjonalt.

Fjord trout
Osland logo

Ny merkevare

Som ledd i strategien vart ny merkevare lansert for dei tilsette onsdag kveld. Osland skal no framstå som meir heilheitleg utad med felles logo og visuell profil for alle selskap. Heile vegen i «breed to feed».

Samtidig skal avlsselskapet Osland Stamfisk AS i løpet av sommaren skifte namn til Osland Genetics AS.  – Vi er kanskje ikkje så store, men vi tenker stort. Marknaden vår er internasjonal så vi må heile tida utvikle oss for å følge med. Aure er ein robust, flott fisk og ikkje minst knakande god avsluttar Osland.

 

Resultat 2019

Resultat 2019

Osland Havbruk: resultat på 88,31 mill. kr

Osland Havbruk AS rapporterer sitt driftsresultat på 88,31 mill. kr og 70,65 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 421,1 mill. kr.

  • Resultatet for 2019 er eit resultat av god drift, kontroll på produksjonen og lite svinn.
  • Gode førebyggande tiltak som har resultert i færre behandlingar mot lus. Lokalitetar som berre har vore gjennom 1-2 avlusingar på ein generasjon
  • Vi er ein solid gjeng med tilsette som alle arbeider for felles mål.
  • Gode samarbeid gjennom samdrift og nettverk som Salmon Group og Godfisken.
  • Selskapet investerer i betre produksjonsfasilitetar som skal bidra til å sikre drift

Osland Havbruk sine dotterselskap er i god utvikling.

Osland Settefisk: ny hall viser att i rekneskapen

Kjetil Rørtveit og Erik Osland

Kjetil Rørtveit og Erik Osland

Osland Settefisk AS rapporter sitt driftsresultat på 5,35 mill. kr med ordinært resultat på 522 801. Omsetninga til selskapet var 65,55 mill. kr. Selskapet har i 2019 ferdigstilt nytt produksjonsanlegg.

Osland Settefisk driv godt og kan no skreddarsy ein settefisk etter havbruket sine ynskje. Resultatet er prega av auka utgifter og store avskrivingar på det nye anlegget, og det vil ta nokon år før vi er i full produksjon

Osland Stamfisk: satsing på avl

Rogn aure

Osland Stamfisk AS rapporterer sitt driftsresultat på -7,56 mill. kr, og -8,2 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 150,29 mill. kr. Selskapet er i oppbygging og har i heilhet overtatt utvikling av avlsmateriale for Osland konsernet.

Osland Stamfisk sitt resultat er prega av at vi er i ein oppbyggingsfase, der vi først om nokon år vil oppnå gode resultat når vi har fått bygd opp vår eigen avlskjerne. Selskapet overtok Ilsvåg-materiale ved utgangen av 2019, og skal utvikle avl på aure vidare med et solid utgangspunkt.

Sommarjobb 7 år på rad

Sommarjobb 7 år på rad

Vilde Hagen Myrmel takkar for seg etter å ha jobba på Sygna dei siste 7 somrane.

Vilde, som er fødd og oppvaksen på Leikanger, byrja å jobbe på Sygna sommaren 2014, og har trivst så godt at ho har vore der alle somrane fram til no.

– Det er eit veldig triveleg arbeidsmiljø her på Sygna, med kjekke kollegaar som kjenner kvarandre godt. Også er det mykje variert og fysisk arbeid som eg er glad i, seier ho.

I tillegg til å ha brukt mykje av somrane sine her, valde Vilde å jobbe på Sygna det første året etter vidaregåande også. Har dei trengt hjelp i feriar eller ved spesielle behov, slik som i vår, stiller ho sjølvsagt gjerne opp. Ho tykkjer denne arbeidserfaringa har vore veldig lærerik.

– Eg kunne jo ingenting når eg begynte, så eg har jo lært alt her. Oppdrett er jo noko ikkje så mange veit så mykje om, vertfall i min omgangskrets. Så det er litt kjekt å lære om det, for det er jo ein stor bransje, fortel ho.

24-åringen har budd og studert i Bergen dei siste fire åra, i vår leverte ho ein bachelor i sosialt arbeid og er no ferdig utdanna sosionom. Ho byrjar i jobb allereie 3.august på NAV Årstad i Bergen, og gler seg svært mykje til nye utfordringar, men innrømmer at Sygna kjem til å bli sårt sakna.

– Eg sakna det jo alltid litt når eg ikkje er her. Viss eg klarte å komme meg heim igjen til Leikanger på ein torsdag i studietida, så kunne eg fort stikke ned til anlegget å ta ei vaffel og ein kaffi på fredagen, ler ho.

Team Osland takkar Vilde for innsatsen ho har bidrege med på Sygna og ønskjer ho lykke til vidare i hennar nye jobb.

Tekst: Hanna Rørtveit

 

 

 

Ny dagleg leiar i Osland Settefisk

Ny dagleg leiar i Osland Settefisk

Osland Havbruk er i vekst og utvikling, med stadig fleire tilsette, aktive dotterselskap som skapar aktivitet og arbeidsplassar. Osland Settefisk har hatt god utvikling og tel no 15 tilsette og Kjetil Rørtveit tek over som dagleg leiar frå 1. august

Kjetil Johan Rørtveit vaks opp på Osland, med fiskeoppdrett som næraste nabo. Som dei fleste andre i bygda hadde Kjetil og sommarjobb på fiskeanlegget. Etter vidaregåande i Høyanger var interessa for fiskeoppdrett framleis stor, og han gjekk vidare på distriktshøgskulen i Sogndal, der dei den gong hadde akvakulturutdanning.

I 1993 vart Kjetil tilsett på settefiskanlegget på Sørebø, som den gong heitte Sogn Marine Farm. Her tok han fagbrev i akvakultur og vart etter kvart driftsleiar for anlegget i 2000 når Marine Harvest, no Mowi, overtok anlegget.  Settefiskanlegget på Sørebø har hatt vekst og utvikling heilt i frå starten av 1991 og fram til 2011 då det vart ein del av Osland systemet.

Då Osland tok over i 2011 vart det eit taktskifte og utviklinga skaut fart. Gjennomstrøymingsanlegget vart oppgradert med større kar og moderne løysingar på fôring, vassbehandling, vaksinering- og sorteringsutstyr.

Osland settefisk vad Sørebø

Osland settefisk avd. Sørebø med nye hallar

RAS-teknologien inntek settefisknæringa i landet og Kjetil ivra for å få bygt eit toppmoderane RAS-anlegg på Sørebø. Med Osland sin innovasjonsvilje let dette seg realisere, og 1. juni 2016 opna vi Sørebøhallen, eitt av dei mest moderne settefiskanlegga i landet.

Sørebøhallen innfridde og ein gjekk raskt i gong med å planlegge ein ny RAS-hall. Den nye hallen, Kloven, var klar til oppstart våren 2020. I tillegg til anlegget på Sørebø består Osland Settefisk av endå eit settefiskanlegg, Sygna, lokalisert på Leikanger.

Som resten av næringa er settefisk blitt ein viktigare del av verdikjeda. Produksjon av stadig større smolt er både volum- og resurskrevjande, som betyr meir personell som treng god leiing.

To barn bader

Erik og Kjetil på midten av 1970-talet under symjetrening i gamle fiskekar på Osland.

Erik Osland har vore dagleg leiar for Osland Settefisk frå 2011 og fram til no, men overlet no den dagleg leiinga av Osland Settefisk til Kjetil. Dette gjer han slik at han sjølv kan få meir tid til å utvikle resten av Osland systemet. Erik og Kjetil er barndomsvener, oppvaksne i lag, samarbeider godt og vil begge bidra til å utvikle og sikre Osland systemet med fleire trygge og gode arbeidsplassar i framtida.