Ledig stilling: Driftsleiar sør, Skigelstrand

Ledig stilling: Driftsleiar sør, Skigelstrand

Osland søker etter driftsleiar som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Vi søker no etter driftsleiar sør som skal drifte lokaliteten i Skigelstrand i Vindafjord kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Sikre god drift på lokalitet i henhold til selskapets strategiar
 • Dagleg registrering og oppdatering produksjonsdata og kvalitetssystem
 • Opplæring og organisering av tilsette og vikarar
 • Følge opp innkjøp og svare for budsjett
 • Sikre at HMS-rutiner vert følgde
 • Følge/sette seg inn i prosedyrar, risikovurderingar og retningslinjer
 • Følge opp CCOM og vedlikehald på flåte, båter og anna utstyr
 • Melde inn, følge opp og lukke avvik
 • Vere ein god rollemodell, bygge kultur og vinnarlag
 • Følge opp og rapportere på lokalitetsmålsettingar og anna driftsrapportering
 • Ansvar og oppfølging av revisjonar
 • Stillinga rapporterer til produksjonsleiar
fjord
Team Osland

Kvalifikasjonar

 • Leiarerfaring er ein fordel
 • Gode datakunnskapar og erfaring med IKT arbeid
 • Utdanning innen havbruk og ledelse
 • Arbeidserfaring frå havbruksnæringa
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Fagbrev er eit pluss men ikkje krav

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
Aure

Kontakt

Søknadsfrist: 1. juni.
Send søknad og CV til jobb@osland.no

Robin Jarnes

Produksjonsdirektør Havbruk

+47 94 85 85 53
robin@osland.no

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Ledig stilling: Driftsoperatør matfisk Skigelstrand

Ledig stilling: Driftsoperatør matfisk Skigelstrand

Osland søker etter driftsoperatør matfisk som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Vi søker no etter driftsoperatør som skal vere med og drifte lokaliteten i Skigelstrand i Vindafjord kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av sjølokalitetane samt fartøy
 • Overvaking og rapportering
 • Dagleg ettersyn av fisk og anlegg
 • Forbetringsarbeid på anlegget
 • Rapportering av produksjonsdata og registrering/oppfølging av avvik
 • Delta i ulike driftsoperasjonar gjennom produksjonssyklusen
 • Ta aktiv del i kvalitetsarbeid, Internkontroll og HMS-arbeid
fjord
Team Osland

Kvalifikasjonar

 • Teknisk interesse og forståing
 • Båt-kyndig med praktisk erfaring
 • D6, kran, sikkerheitskurs er ønskeleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Fagbrev er eit pluss men ikkje krav
 • Søkarar med mekanisk- og elektrokompetanse blir oppmoda om å søke

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Moglegheit for skift/ turnus
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
Aure

Kontakt

Søknadsfrist: 1. juni.
Send søknad og CV til jobb@osland.no

Ole Kristian Høyland Olsen

Produksjonsleiar sjø

+47 941 48 147
Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte S. Hatlevik ny dagleg leiar

Marte Sleire Hatlevik (31) er ansatt som daglig leder i Osland Havbruk AS i Bjordal, Høyanger kommune, mens avtroppende daglig leder og eier, Erik Osland, fortsetter som leder av konsernet.

– Hatlevik kommer fra rollen som CFO og har siden 2019 hatt ansvar for økonomi, administrasjon og HR i selskapet. Eieren har ønske om å bruke mer tid på utvikling av alle selskapene i konsernet og på rammebetingelsene for disse, sier Johan Magerøy, styreleder i Osland Havbruk AS.

Intern ansettelse

Hatlevik er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Tromsø og avla eksamen ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi i 2014. Hun har arbeidet med struktur og ledelse i Osland de siste årene, og organisasjonen kjenner henne godt.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende og store jobben sammen med hele Team Osland. Vi har mange muligheter fremover, spesielt knyttet til det omfattende programmet for omlegging til ren ørretproduksjon. Vi skal arbeide med vår nye merkevarestrategi og gjøre omverdenen kjent med vår Osland-ørret.

Osland Havbruk AS er morselskap i et underkonsern som også omfatter selskapene Osland Genetics AS (tidligere Osland Stamfisk AS) og Osland Settefisk AS. Konsernspiss er Eros Laks AS som eier 100 % av aksjene i Osland Havbruk, men som også er involvert i noen andre virksomheter.

Ledig stilling: Driftsoperatør matfisk Skigelstrand

Osland satsar på aure

Osland styrker eiga satsing med å reindyrke eigen aurestamme 

– Vi går tilbake til røtene våre, seier daglig leiar Erik Osland om at Osland no skal satse på aure aleine. Gjennom avlsarbeidet vårt har vi to aurestammer og svært god kunnskap om aure. Det er denne rogna vi no skal ta vidare gjennom heile produksjonen til mat.

aureRogn

Regnbogeaure

Det var regnbogeaure det starta med for snart 60 år sidan, og det er naturleg å satsa vidare på dette inn i framtida. Prosessen er alt i gong med å legge om produksjon frå laks til aure i alle ledd. Dette er ei endring som går gradvis og det vil framleis bli produsert laks ei stund til.

Ved å satse målretta på aure kan Osland jobbe for å bli gode og bli den leverandøren andre går til for aure. Dei blir stabile i marknaden og kan levere jamt veke etter veke i stadan for å veksle mellom aure og laks slik som i dag.

Kvalitet i alle ledd

Selskapet seier dei skal videreutvikle og heve den globale akvakulturnæringen, gjennom å bidra med kunnskap, avl, genetikk og teknologi. Målet er å anerkjenne den norske auren, både nasjonalt og internasjonalt.

Fjord trout
Osland logo

Ny merkevare

Som ledd i strategien vart ny merkevare lansert for dei tilsette onsdag kveld. Osland skal no framstå som meir heilheitleg utad med felles logo og visuell profil for alle selskap. Heile vegen i «breed to feed».

Samtidig skal avlsselskapet Osland Stamfisk AS i løpet av sommaren skifte namn til Osland Genetics AS.  – Vi er kanskje ikkje så store, men vi tenker stort. Marknaden vår er internasjonal så vi må heile tida utvikle oss for å følge med. Aure er ein robust, flott fisk og ikkje minst knakande god avsluttar Osland.

 

Resultat 2019

Resultat 2019

Osland Havbruk: resultat på 88,31 mill. kr

Osland Havbruk AS rapporterer sitt driftsresultat på 88,31 mill. kr og 70,65 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 421,1 mill. kr.

 • Resultatet for 2019 er eit resultat av god drift, kontroll på produksjonen og lite svinn.
 • Gode førebyggande tiltak som har resultert i færre behandlingar mot lus. Lokalitetar som berre har vore gjennom 1-2 avlusingar på ein generasjon
 • Vi er ein solid gjeng med tilsette som alle arbeider for felles mål.
 • Gode samarbeid gjennom samdrift og nettverk som Salmon Group og Godfisken.
 • Selskapet investerer i betre produksjonsfasilitetar som skal bidra til å sikre drift

Osland Havbruk sine dotterselskap er i god utvikling.

Osland Settefisk: ny hall viser att i rekneskapen

Kjetil Rørtveit og Erik Osland

Kjetil Rørtveit og Erik Osland

Osland Settefisk AS rapporter sitt driftsresultat på 5,35 mill. kr med ordinært resultat på 522 801. Omsetninga til selskapet var 65,55 mill. kr. Selskapet har i 2019 ferdigstilt nytt produksjonsanlegg.

Osland Settefisk driv godt og kan no skreddarsy ein settefisk etter havbruket sine ynskje. Resultatet er prega av auka utgifter og store avskrivingar på det nye anlegget, og det vil ta nokon år før vi er i full produksjon

Osland Stamfisk: satsing på avl

Rogn aure

Osland Stamfisk AS rapporterer sitt driftsresultat på -7,56 mill. kr, og -8,2 mill. kr etter skatt. Omsetninga til selskapet var 150,29 mill. kr. Selskapet er i oppbygging og har i heilhet overtatt utvikling av avlsmateriale for Osland konsernet.

Osland Stamfisk sitt resultat er prega av at vi er i ein oppbyggingsfase, der vi først om nokon år vil oppnå gode resultat når vi har fått bygd opp vår eigen avlskjerne. Selskapet overtok Ilsvåg-materiale ved utgangen av 2019, og skal utvikle avl på aure vidare med et solid utgangspunkt.

Osland Havbruk satsar vidare på bærekraft

Osland Havbruk satsar vidare på bærekraft

Fiskeoppdrettspioneren frå Bjordal nytta deltakinga på messa Aqua Nor i Trondheim til å kjøpe to nye Ecomerder. Desse vil om kort tid bli tatt i bruk på lokalitetar i Sognefjorden.

Osland Havbruk har dei siste ti åra tatt mange grep for å gjere selskapet meir bærekraftig, mellom anna gjennom produksjon av stor smolt på land og elektrifisering av forflåtar og bilpark. No tar selskapet med base i Bjordal nye steg inn i framtidas havbruk, og dagleg leiar og eigar Erik Osland fortel at investeringa i Ecomerder kjem som eit ledd i ei større satsing.

–  Kjøpet av dei to nye Ecomerdene har samanheng med arbeidet vi alt har gjort innan settefisk. I dei moderne anlegga våre på Sørebø og på Hermansverk har vi svært god kontroll på produksjonen, og med postsmolt i Ecomerder på sjø vil vi også få meir kontroll der. Det vil gjere oss betre i stand til å produsere laks med ei planlagt slaktevekt tilpassa marknaden.

Erik Osland på Aqua Nor

Erik Osland på standen til Ecomerden AS

Osland Havbruk kjøpte tidlegare i år ei Ecomerd på 22 000 m3 som har blitt nytta til å huse stamfisk ved lokaliteten Ura i Bjordal. Blant fordelane som Ecomerdene, som har ein lukka alumininiumskonstruksjon og tett dukpose, byr på er redusert dødlegheit og lusepåslag.

– Fiskevelferd er noko vi tar på største alvor, og med løfta vi har tatt på settefisksida dei seinare åra har smolten vår fått meir stabile forhold og betra vekstvilkår. No er vi i ferd med å gjere tilsvarande grep på sjø. Fisk som har det godt veks og godt, så det er definitivt i vår interesse å ta vare på dei maritime husdyra våre.

Dei to nye Ecomerdene som skal leverast til Osland Havbruk vil vere på 30 000 m3 kvar, og er med det dei største som til no har blitt produsert av selskapet Ecomerden AS. Merdene vil kunne produsere opp til fire millionar postsmolt i året. Når postsmolten har fått ei vekt på eitt kilo vil den bli flytta over i ordinære sjømerder.

– Vi er alltid på utkikk etter nye verktøy som kan hjelpe oss i arbeidet med å produsere ein smak av Sognefjorden på ein meir forutsigbar og bærekraftig måte, og i den samanhengen har vi stor tru på og alt gode erfaringar med Ecomerden. Dette er eit av fleire grep vi har tatt på området, men dette er eit forbetringsarbeid der ein aldri kjem heilt i mål, så vi kjem til å fortsetje med å sjå etter nye løysingar. Det skjer utruleg mykje spanande i næringa om dagen, og ein kan finne framtidsretta innovasjon nær sagt over alt. Vi i havbruksnæringa står samla i arbeidet om skape eit meir bærekraftig fiskeoppdrett, og er klare til å ta i bruk dei gode løysingane som blir lanserte.