Driftsoperatør Sygna

Driftsoperatør Sygna

Osland søker etter driftsoperatør som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Som driftsoperatør hos Osland Genetics, avd Sygna vil du vere med på å produsere stamfiskrekrutter av våre to genetiske linjer, Ilsvåg-stamma og Osland-stamma. Begge stammene utviklast gjennom eit familiebasert avlsprogram i samarbeid med NOFIMA. Regnbogeauren vår er hurtigveksande, robust og ettertrakta som slaktefisk. Hos oss får du kjennskap til fisken i heile livssyklusen frå rogn til rogn.

Avd. Sygna er lokalisert på Leikanger i Sogndal kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Røkting og stell av klekkeri, startfôring og påvekstavdelinger
 • Merking og vaksinering av smolt
 • Dagleg vedlikehald
 • Teknisk tilsyn
 • Journalføring og rapportering
 • Stillinga inngår i vaktordning
 • Bistå andre produksjonseiningar i Osland Genetics ved behov (stryking av rogn, sortering av stamfisk, testslakt m.m.)
Rogn frå aure
Sjekke vasskvaliteten

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
 • Teknisk og biologisk forståing
 • Strukturert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Erfaring med rør-arbeid, hammar og sag blir vektlagt positivt

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling i vakt/turnusordning
 • Spennande arbeidskvardag i godt arbeidsmiljø
 • Varierande arbeidsoppgåver
 • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordningar
the water

Kontakt

Thoralf Solberg

Managing Director Osland Genetics AS

+47 907 38 499
thoralf@osland.no

Send søknad til thoralf@osland.no, merk med driftsoperatør genetics.

Søknadsfrist 30. april 2024, Søknadane blir vurdert fortløpande

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er dette teamet som utgjer Osland.

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt

Osland satsar på aure

Osland satsar på aure

Osland styrker eiga satsing med å reindyrke eigen aurestamme 

– Vi går tilbake til røtene våre, seier daglig leiar Erik Osland om at Osland no skal satse på aure aleine. Gjennom avlsarbeidet vårt har vi to aurestammer og svært god kunnskap om aure. Det er denne rogna vi no skal ta vidare gjennom heile produksjonen til mat.

aureRogn

Regnbogeaure

Det var regnbogeaure det starta med for snart 60 år sidan, og det er naturleg å satsa vidare på dette inn i framtida. Prosessen er alt i gong med å legge om produksjon frå laks til aure i alle ledd. Dette er ei endring som går gradvis og det vil framleis bli produsert laks ei stund til.

Ved å satse målretta på aure kan Osland jobbe for å bli gode og bli den leverandøren andre går til for aure. Dei blir stabile i marknaden og kan levere jamt veke etter veke i stadan for å veksle mellom aure og laks slik som i dag.

Kvalitet i alle ledd

Selskapet seier dei skal videreutvikle og heve den globale akvakulturnæringen, gjennom å bidra med kunnskap, avl, genetikk og teknologi. Målet er å anerkjenne den norske auren, både nasjonalt og internasjonalt.

Fjord trout
Osland logo

Ny merkevare

Som ledd i strategien vart ny merkevare lansert for dei tilsette onsdag kveld. Osland skal no framstå som meir heilheitleg utad med felles logo og visuell profil for alle selskap. Heile vegen i «breed to feed».

Samtidig skal avlsselskapet Osland Stamfisk AS i løpet av sommaren skifte namn til Osland Genetics AS.  – Vi er kanskje ikkje så store, men vi tenker stort. Marknaden vår er internasjonal så vi må heile tida utvikle oss for å følge med. Aure er ein robust, flott fisk og ikkje minst knakande god avsluttar Osland.

 

Sommarjobb 7 år på rad

Sommarjobb 7 år på rad

Vilde Hagen Myrmel takkar for seg etter å ha jobba på Sygna dei siste 7 somrane.

Vilde, som er fødd og oppvaksen på Leikanger, byrja å jobbe på Sygna sommaren 2014, og har trivst så godt at ho har vore der alle somrane fram til no.

– Det er eit veldig triveleg arbeidsmiljø her på Sygna, med kjekke kollegaar som kjenner kvarandre godt. Også er det mykje variert og fysisk arbeid som eg er glad i, seier ho.

I tillegg til å ha brukt mykje av somrane sine her, valde Vilde å jobbe på Sygna det første året etter vidaregåande også. Har dei trengt hjelp i feriar eller ved spesielle behov, slik som i vår, stiller ho sjølvsagt gjerne opp. Ho tykkjer denne arbeidserfaringa har vore veldig lærerik.

– Eg kunne jo ingenting når eg begynte, så eg har jo lært alt her. Oppdrett er jo noko ikkje så mange veit så mykje om, vertfall i min omgangskrets. Så det er litt kjekt å lære om det, for det er jo ein stor bransje, fortel ho.

24-åringen har budd og studert i Bergen dei siste fire åra, i vår leverte ho ein bachelor i sosialt arbeid og er no ferdig utdanna sosionom. Ho byrjar i jobb allereie 3.august på NAV Årstad i Bergen, og gler seg svært mykje til nye utfordringar, men innrømmer at Sygna kjem til å bli sårt sakna.

– Eg sakna det jo alltid litt når eg ikkje er her. Viss eg klarte å komme meg heim igjen til Leikanger på ein torsdag i studietida, så kunne eg fort stikke ned til anlegget å ta ei vaffel og ein kaffi på fredagen, ler ho.

Team Osland takkar Vilde for innsatsen ho har bidrege med på Sygna og ønskjer ho lykke til vidare i hennar nye jobb.

Tekst: Hanna Rørtveit

 

 

 

Osland Havbruk hedra sine tilsette

Osland Havbruk hedra sine tilsette

I ein hektisk kvardag er det viktig å sette av tid til og samlast og ha det sosialt med dei ein arbeidar i lag med. I helga var Team Osland samla på Voss til litt forsinka julebord, ski og andre aktivitetar. I den samanheng nytta vi høve til å overrekke gullklokka, som er ein tradisjon for 25 års tilsetting, og Norges Vel si medalje for lang og tru tjeneste.

Gullklokke til Kjetil J. Rørtveit

Kjetil Johan Rørtveit har vore tilsett på Settefiskanlegget på Sørebø i 25 år. Kjetil starta som røktar, men er no driftsleiar for heile Osland Settefisk. Kjetil har utvikla anlegget på Sørebø frå å vere eit lite tradisjonelt gjennomstrøymingsanlegg til eit topp moderne RAS anlegg.

Gullklokke til Bjarne A. Sjøtun

Bjarne Asperanden Sjøtun har vore tilsett på settefiskanlegget Sygna på Leikanger i 25 år. Bjarne er aktiv i lokalmiljøet og ivrar for at barn og unge skal få kunnskap om næringa. Bjarne er i dag driftsleiar på Sygna og er og med i fagopplæringsnemda i fylket.

Medalje til Ove Ynnesdal

Ove Ynnesdal har vore tilsett i Osland Havbruk i 30 år, og fekk utdelt medalje for lang og tru tjeneste.

Medalje for lang og tru tjeneste er innstifta av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er ei påskjønning til særlig fortjente arbeidstakarar med minst 30 års tilsetting hjå same arbeidsgiver. Medaljen tildelast av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgivar.

Ove har vore med på utviklinga i Osland Havbruk frå eit lite selskap med få tilsette, til no, når vi nærmar oss 50 tilsette. Ove er ein mann med teknisk innsikt, nyfiken på nye ting og ser ikkje på klokka for å sjå om arbeidsdagen er over. Ove har oversikt på det meste av teknisk utstyr og alle ringer Ove om det er noko som ikkje virkar slik det skal.

Osland Havbruk gratulerer og er stolte over å ha tilsette som står på og trivst hjå oss.