Driftsoperatør

Driftsoperatør

Osland søker etter driftsoperatør som vil vere med og forme verdas beste regnbogeaure!

Som driftsoperatør hos Osland Genetics vil du vere med på å produsere stamfisk og rogn av regnbogeaure basert på våre eigne stammer, Ilsvåg-stamma og Osland-stamma. Begge stammene utviklast gjennom eit familiebasert avlsprogram i samarbeid med NOFIMA. Regnbogeauren vår er raskt veksande, robust og ettertrakta som slaktefisk. Hos oss får du kjennskap med fisken i heile livssyklusen frå rogn til rogn.

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt

Arbeidsoppgåver

 • Utveljing av stamfisk
 • Produksjon av rogn
 • Fôring og stell av fisk
 • Dagleg vedlikehald
 • Teknisk tilsyn
 • Journalføring og rapportering
 • Stillinga inngår i vaktordning
Rogn frå aure
osland rogn

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev/utdanning innan akvakultur/anna relevant fag
 • Teknisk og biologisk forståing
 • Strukturert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Erfaring frå praktiske yrker som røyrleggjar, tømrar, elektrikar e.l er positivt

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling i vakt/turnusordning
 • Spennande arbeidskvardag i godt arbeidsmiljø
 • Varierande arbeidsoppgåver
 • Sikker arbeidsplass i framtidsretta bransje
 • Konkurransedyktige betingelsar og gode pensjonsordningar
Best of breed

Kontakt

Thoralf Solberg

Managing Director Osland Genetics AS

+47 907 38 499
thoralf@osland.no

Send søknad til thoralf@osland.no, merk med driftsoperatør genetics.

Søknadsfrist 28.juli 2024, Søknadane blir vurdert fortløpande

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Våre tilsette i Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS utgjer Team Osland. Til saman har om lag 60 fagfolk med ulik kompetanse og ulike arbeidsoppgåver arbeidsplassen sin her. Nokre har høgare utdanning mens andre er praktikarar med tiår med erfaring. Det er samansetninga av kompetansen til desse som dannar grunnlaget for arbeidet utført. Det er dette teamet som utgjer Osland.

Ledig stilling: Kvalitets- og bærekraftskoordinator

Ledig stilling: Kvalitets- og bærekraftskoordinator

Osland-konsernet søker Kvalitets- og bærekraftskoordinator

Ønsker du nye utfordringer i et veletablert konsern?

Har du øye for høy kvalitet og trives når ting er på stell?

Vi ser etter deg som har arbeidet med internkontroll og kvalitetsarbeid eller har utdanning innenfor HMS, HR eller QA.

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider til et spennende ansvarsområde. Du vil få mulighet til å utvikle deg i et spennende selskap med flere ansvarsfelt i samme team.

Du vil få ansvar for egne oppgaver i internkontroll- og HMS-arbeidet og sørger for overholdelse av kvalitetskrav til kunder og myndigheter. Jobben du gjør vil bidra til at selskapets ansatte kan jobbe trygt og effektivt. Du vil sikre at produkter og tjenester oppfyller interne og eksterne krav og blir en nøkkelmedarbeider i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Som oppdretter i Sognefjorden har vi strenge krav til hvordan vi arbeidet og ved implementering av god internkontroll og hms-forståelse, rollen er tenkt som viktig støtte for produksjonsorganisasjonen. Rette medarbeider vil kunne sette sitt preg på kvalitetsarbeidet i Osland-konsernet.

I Osland Havbruk AS leverer vi støttefunksjon og stab for selskapene i konsernet – herunder Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS. Selskapene er drevet av et aktivt og engasjert team som har fokus på kvalitet, sikkerhet og utvikling av gode drift og rapporteringsløsninger. Vi ønsker nå å videreutvikle selskapets sikkerhetsarbeid og kvalitetsstyring.

Du blir en del av et fremoverlent miljø, som arbeider for å skape innovative fageksperter som skal ta Osland-ørret ut i verden. Her blir du integrert i en stor produksjonsbedrift med ulik kompetanse til å sparre med og lære av. 

Arbeidsoppgåver

 • Sørge for at alle operasjoner følger Osland sine kvalitetskrav
 • Sikre at prosesser er i samsvar med Osland sin HMS- og kvalitetspolitikk, standard og manualer.
 • Ansvarlig for å etablere et godt årshjul for egne arbeidsoppgaver som sikrer implementering også ute hos produksjonsledelse, der det er mulig finne gode standarder.
 • Implementere prosedyrer og prosesser for drift av sjø og landanlegg.
 • Støtte og utfordre lokal ledelse i kvalitetsspørsmål og sikker og kvalitetsmessig drift.
 • Delta i revisjoner for kvalitetsstandarder og lokale kvalitetspolitikker.
 • Drifte og vedlikeholde kvalitetssystem, forbedringsprosjekt og omleggingsprosjekter
 • Koordinere Osland sine standardiseringsprosjekt og forbedringsarbeid
 • Følge opp kundeklager og iverksette tiltak for tilfredshet
 • Delta i og bidra til kvalitetsrevisjoner og forbedringsprosjekt
 • Følge opp revisjonsfunn eller meldinger med behov for forbedring
 • Koordinere læring og deling av rutiner for drift innen havbruk og settefiskproduksjon
 • Gjøre seg kjent med og bistå i gjennomføring av konsernets bærekraftsrapportering CSRD, EU-taksonomi og annen relevant rapportering
 • Arbeide med analyse av påvirkning og risiko og muligheter for bærekraft inkludert gode internkontrollrutiner
 • Holde seg oppdatert på bransjestandarder og nye lover og krav til drift
aureRogn
osland aure

Kvalifikasjonar

Det er en fordel om du har utdanning eller realkompetanse fra arbeid med kvalitetsarbeid i produksjonsbedrift. Du vil inngå i stabsfunksjon og ha egne oppgaver og ansvarsfelt. Det vil være rom for utvidede muligheter og ansvar for dem som ønsker dette. 

Som person er du nøyaktig og engasjert med evne til å jobbe selvstendig og i team. Du kan drive frem prosesser og holde i eget ansvarsfelt, og gjør arbeidet ditt med ro og integritet. Du har høy gjennomføringsevne, faglig trygghet og evner å håndtere flere oppgaver samtidig.

 • Høyere utdanning innen havbruksfag eller hms.
 • Forståelse for fiskeoppdrett på sjø og land
 • Dokumentert erfaring med arbeid på frist
 • Kompetanse om digitalisering av virksomhetssystemer
 • Bruk av Power BI og datasamling via databaser
 • God systemforståelse og kompetanse for digitale løsninger, IT-sikkerhet.
 • Norsk skriftlig og muntlig språk

Vi tror på at forskjeller i bakgrunn, utdanning og perspektiver gjør oss bedre. Om du er usikker på om du kvalifiserer til stillingen, søk likevel. Still oss spørsmål og gjerne vis oss hvem du er. Vi leter etter den som er riktig for oss og vår administrasjon.

Vi tilbyr

 • Fleksibilitet med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Dypdykk i en spennende bransje med resultatorientert tilnærming.
  • Gode muligheter for å være med på å videreutvikle konsernets kvalitetsarbeid og være pådriver for kontinuerlig forbedring.
 • Stabilt og utviklende arbeidsmiljø ved vårt avdelingskontor i Sandviken, Bergen.
  • Mulighet for å tilegne seg ettertraktet ekspertise i en utviklende og fremtidsrettet næring.
 • Bruk av ny og moderne teknologi innen kvalitetsarbeid og rapportering.
 • Etterutdanning innen relevante kvalitet- og hms-retninger for eksempel revisjonskompetanse.
osland rogn

Søknad

Søknadsfrist: 20. august 2024, Legg ved CV-en din og send en søknad til marte.hatlevik@osland.no

For nærmare informasjon om jobben, ta kontakt med Susanne

Marte Sleire Hatlevik

Managing Director Osland Havbruk AS

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Osland-konsernet er et av landets eldste akvakulturselskaper med hovedkontor i Bjordal, Høyanger. Osland produserer matfisk av ørret på åtte forskjellige lokaliteter på Vestlandet. Deler av administrasjonen har kontorplass i Bergen i Sandviken, og vedkommende som skal inn i denne stillingen vil ha sin kontorplass her.  

Osland-konsernet har 64 ansatte og en årlig omsetning i overkant av 500 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 1963 og er eid av tredje generasjon Osland. Konsernet består av matfiskprodusent ved Osland Havbruk AS, genetikkselskap ved Osland Genetics AS og settefiskproduksjon ved Osland Settefisk AS, og selskapene utgjør sammen en helhetlig verdikjede i arbeidet med produksjon av Osland-ørret.

Ledig stilling: business controller

Ledig stilling: business controller

Osland-konsernet søker Business Controller

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Vi ser etter deg som har gode analytiske ferdigheter, liker å jobbe med regnskapsanalyse og som ønsker å være med på å videreutvikle og sette ditt preg på økonomifunksjonen i Osland-konsernet.

I Osland Havbruk AS leverer vi økonomifunksjonen for selskapene i konsernet – herunder Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS. Selskapene er drevet av et aktivt og engasjert team som har fokus på kvalitet, automatisering og utvikling av økonomifunksjonen. Vi ønsker nå å videreutvikle selskapets rapportering og kompetansemiljø som skal bidra til en god strategisk retning for konsernet.

Du blir en del av et fremoverlent miljø, som arbeider for å skape innovative fageksperter som skal ta Osland-ørret ut i verden. Her blir du integrert i en stor organisasjon med ulik kompetanse til å sparre med og lære av.

Arbeidsoppgåver

Det er en fordel om du har fullført økonomiutdannelse og har jobbet noen år i en analytisk jobb. Du vil jobbe tett sammen med blant annet Økonomileder og regnskapsfører og det vil være rom for utvidede muligheter og ansvar for dem som ønsker dette.  

Nøkkelarbeidsoppgaver:

 • Levere månedlig, kvartalsvis og årlig regnskapslukking og rapportering
 • Forberede og analysere økonomisk analyse og finansielle rapporter for ledelsen
 • Delta i forberedelse og leveranse av budsjettprosess og prognoser
 • Avviksbehandling sammen med drift og produksjonsorganisasjon
 • Bistand til regnskapsføring fra A til Å, herunder lønn, MVA og fakturering.
 • Levere regulatorisk rapportering.
 • Være driver for internforbedringsprogram og redusere risiko for feil
 • Bistå med økonomiske analyser til beslutningsgrunnlag for ledelse og styret.
 • Delta i alle revisjonsoppgaver
 • Forefallende administrative oppgaver.
aureRogn
Trout roe

Kvalifikasjonar

Som person er du nøyaktig og detaljorientert med evne til å jobbe selvstendig og i team. Du er engasjert og nysgjerrig, og gjør arbeidet ditt med ro og integritet. Du har høy gjennomføringsevne, faglig trygghet og evner å håndtere flere oppgaver samtidig.

 • Fortrinnsvis minimum bachelorgrad innen økonomi eller regnskap.
 • Opparbeidet erfaring innen regnskapsfaget med god kjennskap til gjeldende regnskapsstandarder.
 • Høy grad av skriftlighet og systematisk arbeidsmetodikk.
 • Erfaring med økonomiske programvaresystemer og dataverktøy, herunder gjerne erfaring med Xledger.
 • God systemforståelse og kompetanse i Excel.
 • Norsk skriftlig og muntlig språk

Vi tror på at forskjeller i bakgrunn, utdanning og perspektiver gjør oss bedre. Om du er usikker på om du kvalifiserer til stillingen, søk likevel. Still oss spørsmål og gjerne vis oss hvem du er. Vi leter etter den som er riktig for oss og vår administrasjon. 

Vi tilbyr

 • Fleksibilitet med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Dypdykk i en spennende bransje med resultatorientert tilnærming.
 • Gode muligheter for å være med på å videreutvikle konsernets regnskaps- og økonomifunksjon, og være pådriver for kontinuerlig forbedring.
 • Stabilt og utviklende arbeidsmiljø ved vårt avdelingskontor i Sandviken, Bergen.
 • Mulighet for å tilegne seg ettertraktet ekspertise i en utviklende og fremtidsrettet næring.
 • Bruk av ny og moderne teknologi innen regnskap og rapportering.
 • Målprogram, videreutdanningsmulighet, tett lederoppfølging og mulighet til autorisasjon.

 100% fast stilling, mulighet for delvis hjemmekontor etter avtale.

 

Aure

Søknad

Søknadsfrist: 20. august 2024, Legg ved CV-en din og send en søknad til susanne.arntzen@osland.no

For nærmare informasjon om jobben, ta kontakt med Susanne

Susanne Arntzen

CFO

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Osland-konsernet er et av landets eldste akvakulturselskaper med hovedkontor i Bjordal, Høyanger. Osland produserer matfisk av ørret på åtte forskjellige lokaliteter på Vestlandet. Deler av administrasjonen har kontorplass i Bergen i Sandviken, og vedkommende som skal inn i denne stillingen vil ha sin kontorplass her.  

Osland-konsernet har 64 ansatte og en årlig omsetning i overkant av 500 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 1963 og er eid av tredje generasjon Osland. Konsernet består av matfiskprodusent ved Osland Havbruk AS, genetikkselskap ved Osland Genetics AS og settefiskproduksjon ved Osland Settefisk AS, og selskapene utgjør sammen en helhetlig verdikjede i arbeidet med produksjon av Osland-ørret.

Ledig stilling: Rekneskapsfører

Ledig stilling: Rekneskapsfører

Osland søker dyktig regnskapsfører

Form the origin. Innovasjon, arv og framtida, alt startar på same stad, opphavet. I eit enkelt, lite rognkorn er standarden for havbruket sett. Osland har sidan 1963 utvikla og bevart Noregs eldste stamme av regnbogeaure og arbeida for optimale vekstforhold for fisk, rogn og smolt.

Vi ser etter deg som er god i regnskapsfaget som ønsker å være med på å videreutvikle og sette ditt preg på økonomifunksjonen i Osland-konsernet.

I Osland Havbruk AS leverer vi økonomifunksjonen for selskapene i konsernet – herunder Osland Havbruk AS, Osland Genetics AS og Osland Settefisk AS. Selskapene er drevet av et aktivt og engasjert team som har fokus på kvalitet, automatisering og utvikling av økonomifunksjonen. Vi ønsker nå å videreutvikle selskapets rapportering og kompetansemiljø som skal bidra til en god strategisk retning for konsernet.

Du blir en del av et fremoverlent miljø, som arbeider for å skape innovative fageksperter som skal ta Osland-ørret ut i verden. Her blir du integrert i en stor organisasjon med ulik kompetanse til å sparre med og lære av. 

Arbeidsoppgåver

Det er en fordel om du er autorisert regnskapsfører, men det er ikke et krav. Du vil jobbe tett sammen med blant annet Økonomileder og Business Controller, og det vil være rom for utvidede muligheter og ansvar for dem som ønsker dette.  

Som person er du nøyaktig og detaljorientert med evne til å jobbe selvstendig og i team. Du er engasjert og nysgjerrig, og gjør arbeidet ditt med ro og integritet. Du har høy gjennomføringsevne, faglig trygghet og evner å håndtere flere oppgaver samtidig.

Eksempler på arbeidsoppgaver: 

 • Regnskapsføring fra A til Å, herunder lønn, MVA og fakturering.
 • Bistå i årsoppgjør og i kommunikasjon med ekstern revisor.
 • Bistå med rapportering månedlig og kvartalsvis.
 • Bistå med regulatorisk rapportering.
 • Bistå med økonomiske analyser til beslutningsgrunnlag for ledelse og styret.
 • Forefallende administrative oppgaver.
aureRogn
Trout roe

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis minimum bachelorgrad innen økonomi eller regnskap.
 • Opparbeidet erfaring innen regnskapsfaget med god kjennskap til gjeldende regnskapsstandarder.
 • Høy grad av skriftlighet og systematisk arbeidsmetodikk.
 • Erfaring med økonomiske programvaresystemer og dataverktøy, herunder gjerne erfaring med Xledger.
 • God systemforståelse og kompetanse i Excel.

Vi tror på at forskjeller i bakgrunn, utdanning og perspektiver gjør oss bedre. Om du er usikker på om du kvalifiserer til stillingen, søk likevel. Still oss spørsmål og gjerne vis oss hvem du er. Vi leter etter den som er riktig for oss og vår administrasjon. 

Vi tilbyr

 • Fleksibilitet med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Dypdykk i en spennende bransje med resultatorientert tilnærming.
 • Gode muligheter for å være med på å videreutvikle konsernets regnskaps- og økonomifunksjon, og være pådriver for kontinuerlig forbedring.
 • Stabilt og utviklende arbeidsmiljø ved vårt avdelingskontor i Sandviken, Bergen.
 • Mulighet for å tilegne seg ettertraktet ekspertise i en utviklende og fremtidsrettet næring.
 • Bruk av ny og moderne teknologi innen regnskap og rapportering.
 • Målprogram, videreutdanningsmulighet, tett lederoppfølging og mulighet til autorisasjon.

 

100% fast stilling, mulighet for delvis hjemmekontor etter avtale.

Jobb

Søknad

Søknadsfrist: 20. august 2024, Legg ved CV-en din og send en søknad til susanne.arntzen@osland.no

For nærmare informasjon om jobben, ta kontakt med Susanne

Susanne Arntzen

CFO

Osland logo

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

Osland-konsernet er et av landets eldste akvakulturselskaper med hovedkontor i Bjordal, Høyanger. Osland produserer matfisk av ørret på åtte forskjellige lokaliteter på Vestlandet. Deler av administrasjonen har kontorplass i Bergen i Sandviken, og vedkommende som skal inn i denne stillingen vil ha sin kontorplass her.  

Osland-konsernet har 64 ansatte og en årlig omsetning i overkant av 500 millioner kroner. Selskapet ble etablert i 1963 og er eid av tredje generasjon Osland. Konsernet består av matfiskprodusent ved Osland Havbruk AS, genetikkselskap ved Osland Genetics AS og settefiskproduksjon ved Osland Settefisk AS, og selskapene utgjør sammen en helhetlig verdikjede i arbeidet med produksjon av Osland-ørret.

Osland satsar på aure

Osland satsar på aure

Osland styrker eiga satsing med å reindyrke eigen aurestamme 

– Vi går tilbake til røtene våre, seier daglig leiar Erik Osland om at Osland no skal satse på aure aleine. Gjennom avlsarbeidet vårt har vi to aurestammer og svært god kunnskap om aure. Det er denne rogna vi no skal ta vidare gjennom heile produksjonen til mat.

aureRogn

Regnbogeaure

Det var regnbogeaure det starta med for snart 60 år sidan, og det er naturleg å satsa vidare på dette inn i framtida. Prosessen er alt i gong med å legge om produksjon frå laks til aure i alle ledd. Dette er ei endring som går gradvis og det vil framleis bli produsert laks ei stund til.

Ved å satse målretta på aure kan Osland jobbe for å bli gode og bli den leverandøren andre går til for aure. Dei blir stabile i marknaden og kan levere jamt veke etter veke i stadan for å veksle mellom aure og laks slik som i dag.

Kvalitet i alle ledd

Selskapet seier dei skal videreutvikle og heve den globale akvakulturnæringen, gjennom å bidra med kunnskap, avl, genetikk og teknologi. Målet er å anerkjenne den norske auren, både nasjonalt og internasjonalt.

Fjord trout
Osland logo

Ny merkevare

Som ledd i strategien vart ny merkevare lansert for dei tilsette onsdag kveld. Osland skal no framstå som meir heilheitleg utad med felles logo og visuell profil for alle selskap. Heile vegen i «breed to feed».

Samtidig skal avlsselskapet Osland Stamfisk AS i løpet av sommaren skifte namn til Osland Genetics AS.  – Vi er kanskje ikkje så store, men vi tenker stort. Marknaden vår er internasjonal så vi må heile tida utvikle oss for å følge med. Aure er ein robust, flott fisk og ikkje minst knakande god avsluttar Osland.

 

Sommarjobb 7 år på rad

Sommarjobb 7 år på rad

Vilde Hagen Myrmel takkar for seg etter å ha jobba på Sygna dei siste 7 somrane.

Vilde, som er fødd og oppvaksen på Leikanger, byrja å jobbe på Sygna sommaren 2014, og har trivst så godt at ho har vore der alle somrane fram til no.

– Det er eit veldig triveleg arbeidsmiljø her på Sygna, med kjekke kollegaar som kjenner kvarandre godt. Også er det mykje variert og fysisk arbeid som eg er glad i, seier ho.

I tillegg til å ha brukt mykje av somrane sine her, valde Vilde å jobbe på Sygna det første året etter vidaregåande også. Har dei trengt hjelp i feriar eller ved spesielle behov, slik som i vår, stiller ho sjølvsagt gjerne opp. Ho tykkjer denne arbeidserfaringa har vore veldig lærerik.

– Eg kunne jo ingenting når eg begynte, så eg har jo lært alt her. Oppdrett er jo noko ikkje så mange veit så mykje om, vertfall i min omgangskrets. Så det er litt kjekt å lære om det, for det er jo ein stor bransje, fortel ho.

24-åringen har budd og studert i Bergen dei siste fire åra, i vår leverte ho ein bachelor i sosialt arbeid og er no ferdig utdanna sosionom. Ho byrjar i jobb allereie 3.august på NAV Årstad i Bergen, og gler seg svært mykje til nye utfordringar, men innrømmer at Sygna kjem til å bli sårt sakna.

– Eg sakna det jo alltid litt når eg ikkje er her. Viss eg klarte å komme meg heim igjen til Leikanger på ein torsdag i studietida, så kunne eg fort stikke ned til anlegget å ta ei vaffel og ein kaffi på fredagen, ler ho.

Team Osland takkar Vilde for innsatsen ho har bidrege med på Sygna og ønskjer ho lykke til vidare i hennar nye jobb.

Tekst: Hanna Rørtveit