Vi treng fiskehelsebiolog i eitt års vikariat i 100% stilling ved havbruksavdelinga vår. Det er stor moglegheit for fast tilsetting for rett person. Du skal jobbe med å føre tilsyn med selskapet sin akvakultur, handtere fiskehelse og -velferd. Du skal vere eit førebilete for arbeidet med fiskehelse i bedrifta og sikre opplæring av personell i prøvetaking, systematisk fiskevelferdsarbeid og vere representanten vår mot sektormyndigheiter.

Fagleg blir du del av eit miljø med avlsfagleg ansvarleg, driftsleiarar, KHMS-ansvarleg og produksjonsleiar. Grunna utvikling og vekst vil vi i eitt år prøve ut ordning med ekstra fiskehelsebiolog. Du vil vere kunnskapsstøtte for organisasjonen på fagfeltet ditt.

Du arbeider utadretta og har mykje kontakt med kollegaer på merdekanten. Slik får du vere med i spennande og utfordrande oppgåver knytt til drift. Du vil også bygge relasjonar og nettverk mot utøvande tilsyn, forskingsmiljø, anna fiskehelsepersonell og samarbeidande etatar.

Fiskehelsebiologen har ei viktig rolle i fagleg styring og tilsyn gjennom tolking av regelverk og utarbeiding av gode praktiske tilnærmingar. Du utabeidar og deltek i beredskapsoperasjonar.

Du har kontorstad i Bjordal, og utøving på lokalitetane våre i/ved Sognefjorden og Vindafjorden. Reising må påreknast.

Arbeidsoppgåver

 • Du blir selskapet sin fiskehelseansvarlege – førebyggande, systematisk og diagnostisk
 • Følge med på og implementere forskingsresultat, med i FOU-arbeid
 • Kontaktperson mot myndigheiter
 • Ansvarleg for planlegging og innkjøp av i vaksine, bedøving osv.
 • Lage helseplan, behandlingsplan, risikovurdering osv.
 • Skrive hygienebaserte prosedyre, opplæring og oppfølging

Personlege eigenskapar

 • Stillinga passar for deg som har godt humør, er initiativrik og likar å sjå resultat
 • Du kan takle ein uforutsigbar arbeidssituasjon samtidig som du har struktur i arbeidet ditt
 • Du har gode samarbeidsevner, trivst med teamarbeid og kan vere utøvande og fagleg ansvarleg for fagområdet ditt
 • Gode samarbeidsevner, praktisk anlagt og kunnskap om lakselusbiologi og fiskevelferd
 • Du trivst ute på fjorden, men klarer og å fokusere framfor skjermen med nøyaktige datadrivne arbeidsoppgåver
 • God rolleforståing, kunne sjå problemstillingar i eit overordna perspektiv
 • Interesse for og gode evner til formidling og kommunikasjon

Utdanning og erfaring

 • Høgare utdanning innan fiskehelse (bachelor- eller mastergrad)
 • Veterinær
 • Fiskerifag/akvakultur, med erfaring innan tilsvarande stilling og ansvar
 • Relevant erfaring frå næringa, forvaltning eller anna fiskehelseteneste

Vi tilbyr

 • Jobb i ei spennande bedrift i utvikling, med satsing på alle trinn i verdikjeda innan havbruksdrift
 • 100 % vikariat i eitt år med moglegheit for fast tilsetting
 • 5 % pensjon og gode løns- og arbeidsvilkår
 • Bedriftshytter og andre velferdstilbod.
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar
 • Arbeide i fantastiske omgjevnader ved Sognefjorden
 • Om ynskjeleg hjelp til å finne bustad i Bjordalsområdet

Kontakt

Anders Skjervheim i JKS Bemanning

Telefon  993 84 542
E-post ask@jks.no

Søknadsfrist: 02.01.22
Send søknad og CV på e-post til ask@jks.no 

VELKOMMEN TIL TEAM OSLAND!

logo

Osland Havbruk er eitt av dei eldste havbruksselskapa i landet, og har hovudkontor i Bjordal i Sogn. Vi produserer ein smak av Sognefjorden basert på naturgitte fortrinn, dyktige medarbeidarar og ei leiing som ser moglegheit for vekst og utvikling. Konsernet har 53 tilsette.