Osland Stamfisk AS og Ilsvåg Holding AS har i 4 år samarbeida godt om utvikling og avl av regnbogeaure. No overtek Osland Stamfisk Ilsvåg-stammen noko som synleggjer satsinga vår på avl og genetikk. Etter overtakinga sit Osland Stamfisk no med to avlslinjer som begge er med i familieavlsprogram leia av Nofima.

Ilsvåg skal halde fram med settefiskverksemd (produksjon av yngel, settefisk/aure/laks frå rognstadiet), som har vore Ilsvåg sin hovedbeskjeftigelse i alle år.

Hausten 2019 identifiserte forskarar hos Nofima ein QTL for IPN i Osland-stammen. Denne vert teken i bruk i marknaden frå 2021. Samstundes arbeider vi med og integrere  QTL som verktøy også i Ilsvåg-stammen.

Stamfisk

Osland Stamfisk satsar målretta på avl av regnbogeaure

Osland Stamfisk vil i framtida ha stamfisk både i PO2 og PO4. Vi testar og ut ny teknologi med å ha stamfisk i lukka merd i sjøen, og vi investerer for å kunne ha heile syklusen på land. Kombinasjon av tradisjonelle merder, lukka merder og produksjon på land er ei sikkerheit for at vi kan tilby kundane våre eit optimalt avlsmateriale i åra som kjem.

Gjennom ei målretta satsing har Osland bygt eit regionalt team rundt stamfisksatsinga. Med to aure-stammar å bygge vidare på skal vi tilby ein regnbogeaure som skal styrke kundane våre i Norge og utlandet.

Team Osland treng fleire driftsteknikarar >>